Algemene voorwaarden Goeietroep Opruimservice
PDF – 113,3 KB 54 downloads

Algemene voorwaarden:

 

Artikel 1 Algemeen:

Goeietroep Opruimservice wordt gerund door Mark Schoolmeester en is ingeschreven bij de kamer van koophandel te Middelburg.

KVK- nummer: 85718955
BTW- nummer: NL002950666B60 
E-mail: info@goeietroep.nl

 

Artikel 2 Toepasselijkheid en definities:

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Klant: de opdrachtgever
 • Opdrachtnemer: Goeietroep Opruimservice
 • Overeenkomst: een ondertekende offerte, schriftelijke goedkeuring of akkoord via e-mail, WhatsApp of Messenger.
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Goeietroep Opruimservice en opdrachtgever.
 2. Goeietroep Opruimservice heeft het recht deze voorwaarden met regelmaat aan te passen. Klant draagt zelf zorg voor het bijhouden van de juiste voorwaarden. De voorwaarden op de website zijn leidend.

Artikel 3 Aansprakelijkheid/verzekering:

 • Goeietroep Opruimservice heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven bij SUREbusiness ter hoogte van €2.500.000.
 • Goeietroep Opruimservice is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat er is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • Goeietroep Opruimservice is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

 

Artikel 4 Offerte en overeenkomst:

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bevestigingen en andersoortige overeenkomsten tussen Goeietroep Opruimservice en haar opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Op deze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Deze algemene voorwaarden worden de opdrachtgever via de website: www.goeietroep.nl ter beschikking gesteld. Op aanvraag kan deze op papier worden uitgegeven.

 

 1. Alle door Goeietroep uitgebrachte offertes, worden per mail of WhatsApp/Messenger aan de opdrachtgever verstuurd en bevestigd als opdracht. Onderdeel van deze offerte en/of opdracht is in de meeste gevallen een totaalprijs voor de werkzaamheden. Deze totaalprijs kan in overleg nog worden gewijzigd als er ter plaatse nog werkzaamheden of meer/minder af te voeren items bijkomen. Voor werkzaamheden als persoon kan gewerkt worden met een uurtarief. Opdrachtgever dient schriftelijk aan te geven als er iets niet klopt in de afgesproken overeenkomst. Doet hij dat niet, dan houdt Goeietroep Opruimservice de overeenkomst aan en kan de opdrachtgever hier achteraf géén bezwaar meer op maken. De opdrachtgever dient zelf zorg te dragen dat de werkzaamheden uitgevoerd mogen wordt in geval van huur van het roerend goed, het recht van overpad of andere bijzondere situaties wat de werkzaamheden zouden kunnen belemmeren.

 

 1. De door Goeietroep Opruimservice uitgebrachte offertes inclusief 21% BTW. Mocht Goeietroep Opruimservice diensten moeten inkopen of materialen moeten huren voor de opdracht zullen deze kosten worden doorberekend worden aan de klant. De offerte is 2 weken geldig, tenzij anders op de offerte staat vermeld. Gaat de opdrachtgever na deze termijn akkoord met de offerte, dan zal in overleg met Goeietroep Opruimservice worden bekeken of de aanneemsom, die vermeld staat op de offerte, nog actueel is. Is deze aanneemsom niet meer actueel, dan zal in goed overleg met de opdrachtgever een nieuwe prijs worden afgesproken.

 

 1. Indien opdrachtgever akkoord gaat met de door Goeietroep Opruimservice uitgebrachte offerte of prijsopgave dient deze bevestigd te worden. Dit kan per email, WhatsApp of Messenger. In sommige gevallen kan er een aanbetaling worden gevraagd. Dit zal vooraf met de opdrachtgever overeen worden besproken.

 

 1. De opdrachtgever doet bij het verlenen van de opdracht aan Goeietroep Opruimservice, afstand van de eventueel af te voeren goederen en geeft Goeietroep Opruimservice toestemming de vooraf overeengekomen items weg te halen bij het adres van de opdracht. Goeietroep Opruimservice wordt bij het wegruimen eigenaar van de goederen en behoud zich het recht zelf te bepalen wat er met de af te voeren goederen gebeurd. Hierbij staat hergebruik, duurzaamheid en recycling voorop. Indien, in uitzonderlijke gevallen, een (deel van de) goederen heeft ingekocht, dan is het de opdrachtgever niet toegestaan de betreffende items weg te halen bij het opdrachtadres. Als dat wel het geval is zal de inkoopsom daarop worden aangepast. Opdrachtgever verklaart dat bij het verlenen van de overeenkomst aan Goeietroep Opruimservice dat de goederen in haar of zijn eigendom zijn. Goeietroep Opruimservice neemt geen verantwoordelijkheid voor de afgevoerde goederen. M.a.w. als de goederen zijn afgevoerd naar een derde partij is het niet meer in het bezit van Goeietroep Opruimservice. Goeietroep Opruimservice zegt toe bij de opdrachtgever te melden als er belangrijke documenten worden gevonden bij de werkzaamheden zoals foto’s of documenten met privegegevens. De opdrachtgever zal dan aangeven wat hiermee moet gebeuren.
 2. De opdrachtgever heeft tot uiterlijk 5 kalenderdagen vóór aanvang van de werkzaamheden de kans om de opdracht zonder opgaaf van redenen te annuleren. Wordt de opdracht na deze termijn geannuleerd dan is Goeietroep Opruimservice genoodzaakt de eventueel reeds gemaakte voorbereidingskosten door te berekenen aan de opdrachtgever. Mocht de opdrachtgever tot op de dag van de opdracht niks hebben gecommuniceerd en wordt de opdracht zonder opgaaf van reden op de dag zelf geannuleerd zal er 30 % van de afgesproken prijs worden gefactureerd.

 

 1. Indien tijdens de opdracht niet van te voren in te schatten extra werkzaamheden of verborgen gebreken worden geconstateerd, dan zal Goeietroep Opruimservice dit eerst overleggen met de opdrachtgever alvorens de opdracht te hervatten. Pas na akkoord van de opdrachtgever zullen deze extra werkzaamheden worden uitgevoerd. De daaruit voortvloeiende extra kosten zullen worden doorberekend in de eindprijs.

 

 1. Als er op de dag van de werkzaamheden om géén elektra of water aanwezig is, dan dient de opdrachtgever dat vooraf kenbaar te maken aan als deze nodig zijn voor de uit te voeren werkzaamheden. Indien dit wel noodzakelijk is voor de juiste afhandeling van de opdracht kan Goeietroep Opruimservice extra kosten berekenen voor het regelen van noodvoorzieningen.

 

Artikel 5 Betaling:

 1. Wanneer de opdracht is afgerond, geeft Goeietroep Opruimservice de opdrachtgever de mogelijkheid ter plaatse te betalen op de vooraf overeengekomen manier. Dit kan zijn contant, betaalverzoek via de bank app of via een opgemaakte factuur. Indien er gekozen wordt voor een factuur dient deze binnen 14 dagen overgemaakt te worden op bankrekeningnummer: NL16 ASNB 8821 1674 88 ten name van Goeietroep Opruimservice te Middelburg o.v.v. het factuurnummer en het adres van de opdracht. Wanneer er om één of andere reden niet binnen 14 dagen betaald kan worden, dient de opdrachtgever dit tijdens het offertegesprek kenbaar te. Dan zal in overleg met elkaar naar een oplossing worden gezocht.

 

 1. Indien de opdrachtgever de factuur niet binnen de gestelde termijn voldoet, zal Goeietroep Opruimservice twee herinneringen sturen. Blijft de betaling dan nog steeds uit, dan zal de opdrachtgever in gebreke worden gesteld en volgt er een incassotraject via een extern incassobedrijf. Alle extra gemaakte kosten hiervoor zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

 

Artikel 6 Klachten en schade:

 1. Wanneer de opdrachtgever ontevreden is over de uitgevoerde werkzaamheden of dat er schade is ontstaan dient de opdrachtgever dit binnen 48 uur na uitvoering van de werkzaamheden, door middel van een schriftelijke onderbouwing, desgewenst verduidelijkt met foto’s, kenbaar te maken. De opdrachtgever dient Goeietroep Opruimservice de mogelijkheid te geven de opdracht alsnog in juistheid uit te voeren binnen een redelijke termijn. Doet de opdrachtgever dat niet vervalt het recht om hier aanspraak op te maken.

 

 1. Goeietroep Opruimservice is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die is ontstaan doordat de opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verschaft of zelf in gebreke is gebleven op welke manier dan ook. Goeietroep Opruimservice is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Indirecte schade als gevolg van deze schade is uitgesloten van de aansprakelijkheid.

 

Artikel 7 Overmacht:

 1. Goeietroep Opruimservice heeft geen enkele verplichting naar de opdrachtgever toe als deze gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
 2. In een periode van aanhoudende overmacht kunnen beide partijen na 14 dagen de overeenkomst ontbinden.
 3. Overmacht is van toepassing indien het buiten de macht van Goeietroep Opruimservice valt. Voorbeelden zijn:
 • Maatregelen van de overheid
 • Natuurrampen
 • Slechte weersomstandigheden
 • Brandgevaar

Artikel 8 Toepasselijkheid:

 1. Op alle opdrachten en leveringen zijn deze voorwaarden van
  toepassing.
 2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Goeietroep Opruimservice betrokken is, is alleen het Nederlandse recht van toepassing.